Algemene Voorwaarden

voor het gebruik van het online platform 'Oloko' (www.oloko.nl), een product van
goodbeans GmbH
Winsstraße 62/63
10405 Berlijn
Amtsgericht Charlottenburg, HRB 110809 B

Stand: 03.05.2011

 1. Omvang
  1. goodbeans GmbH (hierna aangeduid als ‚GOODBEANS’) is de uitbater van de online portalen Oloko (www.oloko.nl) en Panfu (www.panfu.nl). Deelnemers en gebruikers van de op deze platformen aangeboden diensten worden hierna aangeduid als ‘gebruiker’.
  2. GOODBEANS biedt haar gezamenlijke diensten tegenover de gebruiker uitsluitend aan op basis van deze Algemene Voorwaarden (hierna aangeduid als ‘AV’). Deze regelen het gebruik van de door GOODBEANS aangeboden diensten in Oloko als de verhouding tussen GOODBEANS en de gebruiker van de diensten.
  3. Deze AV zijn geldig voor alle inhoud, functies, tools en andere diensten (die samengevat ‘diensten’ worden genoemd) welke GOODBEANS in Oloko beschikbaar stelt. Naast de AV geldt de verklaring Gegevensbescherming zowel voor deelname aan wedstrijden als de ‘Algemene Voorwaarden Wedstrijden’. GOODBEANS vraagt alle gebruikers en ouders dringend om de ‘handelingsrichtlijnen van goodbeans GmbH’ aandachtig te lezen en ernaar te handelen.
  4. Voorwaarde voor deze overeenkomst is dat u volwassen bent of met instemming van uw wettelijke voogd (bijvoorbeeld ouders) handelt.
  5. De tegenpartij van GOODBEANS heeft het recht om voor zichzelf of voor een andere persoon een gebruikersaccount aan te maken en deze persoon (de gebruiker) toegang te geven tot het aanbod. In zoverre dat de tegenpartij gebruik mogelijk maakt voor een ander persoon, speciaal in het geval van een minderjarige, moet de tegenpartij er zorg voor dragen dat de gezamenlijke verplichtingen die voortvloeien uit deze AV, ook door deze persoon vervuld worden en heeft de tegenpartij tegenover GOODBEANS de taak in te staan voor het gedrag van deze persoon. In overige gevallen gelden de clausules 9.5, 10.1 evenals 7.5 en 7.6. Een gebruikersaccount is niet op andere personen overdraagbaar.
  6. De gebruiker accepteert met het gebruik van de aangeboden diensten of bij zijn registratie op Oloko deze AV. Tegenstrijdige voorwaarden en bepalingen, expliciet ook de voorwaarden van de gebruiker, worden hiermee uitdrukkelijk tegengesproken. Deze gelden enkel wanneer GOODBEANS hier uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor gegeven heeft. In het bijzonder wanneer het bezwaar van GOODBEANS tegen andere AV ontbreekt, wil dit niet zeggen dat zij met betrekking tot deze voorwaarden overeengekomen zijn.
  7. De AV zijn op de pagina www.oloko.nl onder deze link ‘Algemene Voorwaarden’ voor de gebruiker altijd online te raadplegen.
  8. GOODBEANS behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden in de toekomst te wijzigen. In dit geval zal GOODBEANS u vooraf de veranderingen in de voorwaarden per e-mail mede delen en u daarbij erop wijzen dat deze voorwaarden als aangenomen gelden, wanneer u niet binnen vier weken de veranderingen herroept of wanneer u opnieuw gebruik maakt van de diensten na kennisgeving van de wijzigingen in de voorwaarden. Herroept de klant de veranderingen, dan is GOODBEANS gemachtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
  9. Ons aanbod kan links naar andere websites inhouden. Wij dragen er zorg voor dat alleen links naar andere websites worden geplaatst die op het moment van plaatsen veilig geacht worden. GOODBEANS heeft geen invloed op de inhoud van de doorgelinkte websites en de inhoud van de gelinkte websites kan zonder ons medeweten veranderd worden. Wij wijzen erop dat wij de inhoud van de gelinkte websites niet doorlopend controleren. Wij maken ons de inhoud die beschikbaar is op of via dergelijke diensten of bronnen van derden, niet eigen en sluiten iedere aansprakelijkheid of schadevergoeding in deze uit. Voor de inhoud van externe of ingebedde sites gelden de Algemene Voorwaarden van hun exploitant.
 2. Technische vereisten
  1. Om Oloko te kunnen gebruiken, heeft u een computer met internettoegang nodig en een internetaansluiting, bijvoorbeeld browsersoftware. Om de inhoud te gebruiken en weer te geven moet uw computer uitgerust zijn met weergave apparaten (luidsprekers, een geluidskaart etc.) en geschikte software.
  2. De verantwoordelijkheid voor de technische voorzieningen ligt geheel bij de gebruiker. GOODBEANS wijst er tevens op dat er bij het gebruik van internet door derden kosten en vergoedingen (bijvoorbeeld de toegang tot internet, aansluitkosten) in rekening gebracht kunnen worden. GOODBEANS raadt u aan gebruik te maken van een breedbandaansluiting, waarbij de internetverbinding voordelige tarieven gerekend worden (‘flatrate’).
 3. Inhoud van de service
  1. GOODBEANS geeft gebruikers binnen het raamwerk van technische en operationele capaciteiten de mogelijkheid gebruik te maken van de op internet aangeboden diensten. In dit geval heeft de gebruiker het niet overdraagbare recht om de functies die onder de voorwaarden vallen te gebruiken.
  2. De diensten in Oloko worden regelmatig geactualiseerd, gemodificeerd en uitgebreid. De gebruiker heeft het recht om de concrete diensten uitsluitend te gebruiken in de actuele versie. De gebruiker kan geen aanspraak maken op een actualisering van het huidige spel. De gebruiker heeft tegenover GOODBEANS niet het recht te eisen dat bepaalde functies beschikbaar blijven en voortdurend worden bewaard.
  3. Het is niet toegestaan om het gebruik van de diensten die door GOODBEANS binnen het raamwerk van deze AV in kaart zijn gebracht aan te wenden voor winst of commerciële doeleinden.
 4. Gebruik en het sluiten van een overeenkomst
  1. GOODBEANS biedt haar diensten uitsluitend aan gebruikers aan in de zin van 13 BGB. De overeenkomstsluitende partij kunnen alleen personen zijn die (i) 18 jaar oud zijn, (ii) die toestemming hebben van hun wettelijke voogd voor het gebruik van deze diensten of (iii) die het 7e maar nog niet het 18e levensjaar voltooid hebben en waarbij de wettelijke voogd hen de middelen beschikbaar stelt om een gebruikersaccount te openen of wanneer zij een derde persoon dit laten doen met toestemming van hun wettelijke voogd.
  2. Om aanspraak te kunnen maken op de diensten van Oloko, moet de gebruiker bij Oloko een gebruikersaccount openen.
  3. De gebruikersaccount wordt alleen geopend op voorwaarde dat de gebruiker alle noodzakelijke velden van het registratieformulier volledig, waarheidsgetrouw en juist invult, de AV accepteert en instemt met het opslaan en gebruik van data zoals beschreven is in de verklaring Gegevensbescherming.
  4. Reeds bij de registratie ontstaat een eerste (kostenloze) overeenkomst tussen GOODBEANS en de gebruiker, waarvoor deze AV gelden.
  5. Bij de bestelling van een betaalde dienst (het zogenaamde ‘Goud Lidmaatschap’) ontvangt de geregistreerde klant verder een aparte registratie van de overeenkomst met GOODBEANS, waarvoor deze AV ook gelden. De gebruiker wordt vooraf, voor het afsluiten van deze aparte overeenkomst, geïnformeerd over de verplichten van de dienst, de actuele prijs en de betalingsmogelijkheden. Deze verdere overeenkomst betreffende betaalde diensten komt tot stand wanneer de klant zijn betalingsplicht op de desbetreffende website accepteert door te klikken op het bevestigingsveld.
  6. Iedere gebruiker heeft voor de opening van de gebruikersaccount een geldig e-mailadres nodig. Na het afsluiten van de registratie door de gebruiker zal GOODBEANS de overeenkomst bevestigen door u een e-mail te sturen naar het bij het registratieproces ingevuld e-mailadres.
  7. De overeenkomst komt tot stand met het verzenden van de bevestigingsmail. GOODBEANS zal uw gegevens volgens de voorschriften van het privacybeleid opslaan en u overeenkomst toesturen met de bevestigingsmail, zoals reeds besproken bij clausule 4.6. U kunt uw gegevens op ieder gewenst moment inzien bij ‘mijn account’ op de website. Het invullen van het e-mailadres dient uitsluitend voor de bevestiging van uw gebruikersaccount en de mogelijkheid tot het opnemen van contact van GOODBEANS met haar klanten; dit e-mailadres zal niet aan andere GOODBEANS gebruikers verstrekt worden.
  8. Wettelijke verklaringen (bijvoorbeeld wijzigingen in de voorwaarden, beëindiging of andere mededelingen) kunnen de gebruiker per e-mail toegezonden worden op het bij registratie ingevulde e-mailadres. Deze zijn geldig vanaf het moment dat zij, onder normale omstandigheden, in de inbox van uw postvak beschikbaar zijn. De toegang voor leden werkt op basis van een wachtwoord. Bij de aanmelding heeft de gebruiker een veilig wachtwoord (dat tenminste uit 6 tekens bestaat, zowel letters, getallen als speciale tekens) gekozen. Hij is verplicht zijn wachtwoord geheim te houden en dit niet aan derden weg te geven. GOODBEANS wijst erop dat onze medewerkers op geen enkel moment in het kader van een gesprek per telefoon noch per e-mail naar uw wachtwoord zullen vragen.
  9. De gebruiker verplicht zich GOODBEANS onmiddellijk te informeren wanneer hij verneemt dat een derde partij kennis heeft genomen van het wachtwoord. Mocht de derde partij, door een fout van de gebruiker, gebruik maken van de diensten van Oloko, dan is de gebruiker zelf aansprakelijk voor de ontstane schade bij GOODBEANS.
 5. Beschikbaarheid en functionaliteit
  1. GOODBEANS streeft ernaar Oloko 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te houden. In het geval van werkzaamheden of technische storingen, bijvoorbeeld van communicatienetwerken, kan het voorkomen dat de toegang tot Oloko tijdelijk niet of slechts beperkt mogelijk is. GOODBEANS neemt geen verantwoordelijkheid of biedt geen garantie voor een ononderbroken beschikbaarheid of ononderbroken gebruiksmogelijkheid van Oloko.
  2. De chat van Oloko is op weekdagen geopend voor leden van 14.00 uur tot 21.00 uur, Duitse tijd, en tijdens het weekend van 08.00 uur tot 21.00 uur. Buiten deze tijden is de chat van Oloko niet of slechts beperkt beschikbaar.
  3. GOODBEANS doet haar uiterste best om een foutloos bedrijf te zijn en een goede werking van de functies van Oloko aan te kunnen bieden. De gebruiker erkent dat software desondanks niet vrij van fouten is en technische fouten niet kunnen worden uitgesloten. De gebruiker erkent verder dat bij de communicatie via internet verschillende computers met verschillende software in verschillende configuraties samenwerken, wat een soepele samenwerking bemoeilijkt. Daarom aanvaardt GOODBEANS geen aansprakelijkheid of garantie voor de werking en functionaliteit van Oloko, voor de eventueel aangeboden downloads evenals voor het feit dat de door Oloko gebruikte soft- en hardware zonder fouten werkt.
 6. Betaling
  1. Het gebruik van Oloko is kostenloos. Wanneer er extra diensten en opties worden gebruikt op de website, dan is een betaald lidmaatschap (Goud Lidmaatschap) noodzakelijk. Het bedrag evenals de omvang van de door GOODBEANS vastgestelde extra diensten en opties vloeien voort uit het op het moment van afsluiten geldige prijs- en dienstenoverzicht. Het prijs- en dienstenoverzicht is in te zien op: www.oloko.nl/legal-information/preise-und-leistungen.html. Het lidmaatschapsgeld kan alleen betaald worden via de mogelijkheden aangegeven op de website en in het prijs- en dienstenoverzicht.
  2. Het aanbod van betaalde diensten en opties bij GOODBEANS vormt een bindend aanbod voor de gebruiker met als doel het afsluiten van een contract. De gebruiker kan dit aanbod accepteren door een bestelling naar GOODBEANS te sturen, na registratie van het gewenste pakket en de keuze voor een betalingsmogelijkheid. Fouten in de registratie kunnen gecorrigeerd worden door met de browser een pagina terug te gaan of door het proces af te breken en het opnieuw te starten.
  3. GOODBEANS slaat uw bestelling en de gegevens die u ingevuld heeft op. De gebruiker zal een bevestiging ontvangen van de bestelling.
 7. Looptijd, verlenging, beëindiging, blokkering
  1. De looptijd van het Goud Lidmaatschap staat vermeld in het prijs- en dienstenoverzicht. Het prijs- en dienstenoverzicht is in te zien op: www.oloko.nl/legal-information/preise-und-leistungen.html
  2. Het contract voor een Goud Lidmaatschap zal automatisch verlengen met de oorspronkelijke looptijd en prijs aangegeven in het prijs- en dienstenoverzicht, tenzij het Goud Lidmaatschap tenminste twee weken voor verlenging opgezegd wordt per e-mail. In het geval van een proefabonnement, reclame-acties en gelijke aanbiedingen kan van deze regel afgeweken worden. In ieder geval wordt de gebruiker ook hier over de looptijd van het proefabonnement, de mogelijkheid het te beëindigen en anders gebruikelijke automatische verlenging geïnformeerd.
  3. Bij de bestelling van een betaalde dienst (Goud Lidmaatschap) wordt de gebruiker op de hoogte gesteld in de bevestiging van de bestelling over de geldige looptijd, de ingangsdatum van het contract en de duur van een verlenging wanneer de dienst niet tijdig wordt opgezegd.
  4. Bij beëindigen wordt een strikt onderscheid gemaakt tussen de kostenloze gebruikersovereenkomst, die tot stand komt met registratie op de website, en de betaalde gebruikersovereenkomst, die bij een bestelling van een betaalde dienst (Goud Lidmaatschap) tot stand komt.
   1. De klant heeft op ieder moment het recht om zonder opgaaf van redenen de kostenloze gebruikersovereenkomst met GOODBEANS op te zeggen. Het opzeggen van het kostenloze lidmaatschap gebeurt door de bevestiging van de link ‘profiel verwijderen’ bij ‘mijn account’ op de Oloko website. Tevens kan de gebruiker de kostenloze overeenkomst per e-mail opzeggen.
   2. GOODBEANS behoudt het recht om een kostenloze gebruikersovereenkomst op te zeggen met een opzegtermijn van 14 dagen. Het recht om de overeenkomst te beëindigen op basis van zwaarwegende redenen, bijvoorbeeld het blokkeren van een klant, blijft hierbij onaangetast. Het beëindigen van de betaalde gebruikersovereenkomst (Goud Lidmaatschap) moet tenminste 14 kalenderdagen voor het aflopen van de looptijd – of, wanneer er bij de aankoop van de betaalde dienst een andere termijn genoemd wordt, binnen deze termijn – plaatsvinden. (Clausule 7.2).
   3. Het beëindigen van de betaalde gebruikersovereenkomst (Goud Lidmaatschap) is alleen geldig wanneer u een uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging per e-mail ontvangt. Voor een eenduidige afhandeling en ter preventie van misbruik, is de gebruiker verplicht wanneer de betaalde dienst wordt opgezegd, in duidelijk en leesbaar (HOOFDLETTERS) zijn volledige naam, het land waarin er gebruik is gemaakt van de diensten van Oloko, het e-mailadres gebruikt bij registratie en zijn gebruikersnaam te vermelden.
   4. Expliciete informatie: een betaalde gebruikersovereenkomst (Goud Lidmaatschap) kan niet door het verwijderen van het profiel beëindigd worden. Wanneer de gebruiker van een betaalde dienst (Goud Lidmaatschap) zijn profiel verwijderd, blijft de betaalde overeenkomst opgewijzigd bestaan. Door het verwijderen van het profiel, doet de klant enkel afstand van een nog ongebruikte, maar reeds betaalde, dienst. Dat betekent dat de klant geen recht heeft op terugbetaling van een reeds afgeschreven bedrag. Een schriftelijke opzegging – zoals hierboven beschreven – is in ieder geval verplicht.
  5. Beide partijen hebben het recht om de overeenkomst op ieder gewenst moment op te zeggen zonder in acht neming van de opzegtermijn wanneer deze opzegging een goede aanleiding heeft. Een goede aanleiding voor GOODBEANS is onder andere
   1. wanneer u het verontschuldigde bedrag niet binnen 10 dagen na de herinnering betaalt.
   2. u, of een gebruiker die gebruik maakt van de account op uw naam, de gedragsregels van GOODBEANS niet naleeft of op een andere wijze de essentiële voorwaarden van de Algemene Voorwaarden schendt en, ondanks een waarschuwing, het probleem niet verhelpt binnen een redelijke termijn. Een waarschuwing is niet verplicht wanneer herstel onwaarschijnlijk lijkt of wanneer de overtreding voldoende zwaarwegend is zodat GOODBEANS niet aan de overeenkomst gehouden kan worden. Een overtreding kan er ook uit bestaan dat u uw taak als toezichthouder op clausule 9.5 niet nakomt.
   3. Wettelijke eisen of eisen vastgesteld door een andere autoriteit die inhouden dat GOODBEANS haar aanbod niet meer in deze vorm kan aanbieden of wanneer GOODBEANS haar diensten of werkzaamheden stopt. Wettelijke rechten van intrekking blijven ongewijzigd door hier genoemde rechten van beëindiging.
  6. Wanneer u of een gebruiker die gebruik maakt van de diensten op uw naam, de gedragsregels zoals beschreven door GOODBEANS overtreedt of op een andere wijze de Algemene Voorwaarden schendt, is GOODBEANS gemachtigd, zonder gebruik te maken van het bijzondere recht van beëindiging zoals vast is gesteld in clausule 7.5, de toegang tot de diensten te blokkeren op de desbetreffende gebruikersaccount ofwel tijdelijk, ofwel gedeeltelijk, ofwel geheel. In zoverre mogelijk, gaat er aan het blokkeren van de account een waarschuwing door GOODBEANS vooraf zodat u in de gelegenheid wordt gesteld het probleem te verhelpen. Een waarschuwing is niet verplicht wanneer het blokkeren van de account noodzakelijk is om mogelijke schade bij GOODBEANS, een bedrijf verbonden met GOODBEANS of andere gebruikers van de dienst te voorkomen. Het blokkeren van de toegang tot de account op grond van bovenstaande redenen verandert niets aan de verplichting van de klant om te betalen voor de betaalde diensten (Goud Lidmaatschap). In het geval van het blokkeren van een gebruikersaccount, is het de getroffen gebruiker niet toegestaan om zich opnieuw toegang te verschaffen tot onze diensten door nieuwe of andere gebruikersaccounts.
  7. Ook na het beëindigen zijn de clausules 10.1, 10.4, 11.4, 14 en 15 van kracht.
 8. Herroepingsrecht
  1. Iedere gebruiker kan een contract binnen twee weken herroepen zonder opgaaf van reden.
  2. Deze twee weken beginnen ten vroegste na het lezen van deze clausule in tekstvorm en ten laatste bij het ingaan van het contract, wanneer u akkoord gaat met deze voorwaarden door het desbetreffende vakje aan te vinken.
  3. Het herroepingsrecht moet schriftelijk en gericht aan GOODBEANS GmbH verzonden worden via e-mail. Het tijdig verzenden van uw verzoek tot terugtrekking is voldoende om gebruik te maken van het herroepingsrecht. Het verzoek dient gestuurd te worden aan:
   GOODBEANS GmbH
   Ter vermelding van ‚Herroepingsrecht’
   Winsstraße 62/63
   10405 Berlijn
   E-mail: Contact formulier
  4. Zegt de gebruiker het contract niet op, dan zal het contract voor een Goud Lidmaatschap automatisch verlengen met de oorspronkelijke looptijd en prijs. De standaard prijzen komen voort uit het prijs- en dienstenoverzicht dat geldig is op het moment van het afsluiten van het contract. Prijzen en diensten kunt u bekijken op de website: www.oloko.nl/legal-information/prices-and-services.html. Wettelijke voorschriften worden hierdoor niet beïnvloed.
 9. Algemene plichten van de gebruiker en verplichte supervisie
  1. Leden zijn verplicht ervoor te zorgen dat gebruikers zich aan deze Algemene Voorwaarden en de daaruit voortvloeiende verplichtingen houden. Leden zullen volledig verantwoordelijk gehouden worden voor alle handelingen op de op hun naam geregistreerde account. De volgende verplichtingen zijn ook geldig voor alle handelingen gedaan door gebruikers die lid zijn van de huishouding maar zelf geen leden zijn.
  2. U bent verplicht bij aanmelding en registrering waarheidsgetrouwe, actuele en volledige informatie te verstrekken.
  3. U mag onze diensten of gedeeltes van onze diensten niet gebruiken voor commerciële doeleinden, onze diensten aanbieden als uw diensten of toegang geven tot onze diensten zonder eerst onze schriftelijke toestemming te ontvangen; bijvoorbeeld het imiteren, verkopen, verhuren, gebruiken of aanbieden van onze diensten voor promotionele doeleinden voor uzelf of voor een derde partij.
  4. U bent verplicht er zorg voor te dragen dat uw toegang tot onze diensten alleen door uzelf of door u geautoriseerde gebruikers (zie clausule 1.5) gebruikt wordt. U bent verder verplicht om inloggegevens, in het bijzonder wachtwoorden, geheim te houden en u bent eveneens verplicht om er voor te zorgen dat de wachtwoorden van de gebruikers door hen zelf ook geheim worden gehouden. U bent ook verplicht om GOODBEANS op de hoogte te stellen van misbruik van wachtwoorden of gebruikersaccounts.
  5. Door het nemen van gepaste maatregelen, moet u ervoor zorgen dat de gebruikers die gebruik maken van een gebruikersaccount op uw naam, zich houden aan deze Algemene Voorwaarden, in het bijzonder aan alle verplichtingen die zijn ontstaan uit deze Algemene Voorwaarden. U zult verantwoordelijk gehouden worden voor alle handelingen die een gebruiker op uw naam uitvoert op onze website. Ouders zijn verplicht om het gebruik van de diensten door minderjarigen te steunen en te overzien. Het nalaten van deze verplichting, kan er toe leiden dat uw toegang gedeeltelijk of geheel wordt geblokkeerd en/of dat uw contract wordt beëindigd (zie clausules 7.5 en 7.6).
  6. Ieder lid moet zich onthouden van handelingen die de functionaliteit van de diensten van GOODBEANS (bijvoorbeeld door software of andere scripts) ondermijnen of kunnen ondermijnen; tevens moeten zij ook andere gebruikers hiervan onthouden. Dit geldt in het bijzonder voor het gebruik van ‘robot’, ‘spider’ of ‘offline reader’ software die automatisch gebruiksverzoeken genereert via internet.
 10. Verantwoordelijkheid en verboden praktijken
  1. De verantwoordelijkheid voor iedere en alle informatie, data, teksten, audiobestanden, foto’s, video’s, berichten of ander materiaal (‘inhoud’) dat wordt opgeslagen, gepubliceerd of overgedragen via Oloko, ligt exclusief en volledig bij de persoon van wie deze inhoud afstamt; bijvoorbeeld inhoud die een gebruiker of een geautoriseerde gebruiker zelf hebben gecreëerd, maar ook inhoud die het lid of een geautoriseerde gebruiker heeft verkregen bij andere bronnen en die zij opslaan, publiceren en/of overdragen via www.oloko.nl, ligt exclusief en volledig bij het lid.
  2. GOODBEANS controleert de inhoud niet die leden of gebruikers opslaan, publiceren en/of overdragen via Oloko en heeft daarom geen enkele verantwoordelijkheid voor de correctheid, gepastheid, kwaliteit en rechtsgeldigheid van deze inhoud.
  3. Binnen de context van het gebruik van de diensten, mogen u of andere gebruikers geen illegale activiteiten uitvoeren, te weten:
   1. opslaan, publiceren en/of overdragen van inhoud die volgens de wettelijke richtlijnen of naar inschatting van GOODBEANS illegaal, schadelijk, bedreigend, misbruikend, lastig vallend, lasterlijk, vulgair, obsceen, opruiend, extremistisch, racistisch of op andere gronden op welke wijze dan ook ongeschikt of schadelijk kan zijn voor minderjarigen of hun ontwikkeling in de weg staan, met name pornografisch materiaal, geweldsverheerlijkend materiaal of materiaal dat op een andere manier schadelijk is voor minderjarigen;
   2. opslaan, publiceren en/of overdragen van inhoud die de rechten van derde partijen schendt, met name patenten, merken, auteursrechten of aanvullende auteursrechten, vertrouwelijke zakelijke informatie, persoonlijke rechten of eigendomsrechten;
   3. opslaan, publiceren en/of overdragen van inhoud die softwarevirussen bevat of andere informatie, bestanden of programma’s die ontworpen zijn om de functionaliteit te onderbreken, te beschadigen, te vernietigen of te limiteren van computersoftware, hardware of apparatuur voor telecommunicatie;
   4. opslaan, publiceren en/of overdragen van inhoud die het lid niet mag openbaar maken;
   5. zich voordoen als een ander persoon, bijvoorbeeld als een medewerker van GOODBEANS of iemand op een andere manier geautoriseerd voor deze diensten of een niet bestaande relatie met medewerkers suggeren of onder valse voorwendselen persoonlijke details vermelden (bijvoorbeeld CV, kwalificaties).
   6. het namaken en vervalsen van headers of op andere wijze identificerende kernmerken manipuleren om de herkomst van de inhoud, die in het kader van onze diensten aangeboden wordt, te verhullen;
   7. opslaan, publiceren of overdragen van ongewenste reclame, commerciële reclame, junk of spam, kettingbrieven, sneeuwbalsystemen of andere vormen van reclame;lastig vallen, beledigen, bedreigen, belasteren, in het gedrang of in verlegenheid brengen of andersoortige schade toebrengen, zij het een natuurlijk persoon, een juridische persoon of een bedrijf betreft of onwaarheden verkondigen of verspreiden over een natuurlijk persoon, een juridisch persoon of een bedrijf;
   8. verzamelen, opslaan of overdragen van persoonlijke gegevens van andere gebruikers zonder hun uitdrukkelijke toestemming.

  4. Ook wanneer de inhoud niet door GOODBEANS gecontroleerd of nagekeken wordt, reserveert GOODBEANS zich nog steeds het recht om inhoud af te wijzen, te blokkeren, te verwijderen of om de inhoud op een andere locatie binnen de diensten die toegankelijk zijn via www.oloko.nl te publiceren, zonder opgaaf van redenen en met onmiddellijke ingang, in het bijzonder gebruikersinhoud die, naar mening van GOODBEANS, in tegenspraak is met deze Algemene Voorwaarden.
 11. Hosting; door gebruikers geposte inhoud
  1. Wij staan u toe om onze diensten te gebruiken in overeenstemming met wettelijke bepalingen en deze Algemene Voorwaarden om inhoud op te slaan, te publiceren, over te dragen en te delen met anderen. GOODBEANS zal u niet overzien en doet geen enkele aansprak op het eigenaarschap van uw inhoud.
  2. Door onze diensten te gebruiken, draagt u ons op in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden, uw inhoud op te slaan en beschikbaar te maken in de huidige vorm en in de toekomst.
  3. U erkent en gaat akkoord met het feit dat, binnen onze diensten en dus ook in de context van uw inhoud, wij ook mogelijk voor en na het posten van materiaal (in het bijzonder afbeeldingen, geluidsfragmenten en video’s) gebruik zullen maken van dit materiaal voor marketingdoeleinden; u geeft hier expliciet uw toestemming voor. U geeft ons verder toestemming om de gebruiksvriendelijkheid van onze diensten te vergroten door een zoekoptie mogelijk te maken waarbij er kleinere afbeeldingen (thumbnails) gemaakt worden van afbeeldingen en video’s binnen de diensten van GOODBEANS. U erkent tevens dat de technische verwerking en overdracht van ons aanbod, inclusief de inhoud gepost door u, het mogelijk maakt dat de inhoud door verschillende netwerken en/of technische veranderingen moet ondergaan om ervoor te zorgen dat de technische vereisten van verbonden netwerken overeenkomen met andere technische apparatuur.
  4. U garandeert dat u of de gebruiker die gebruik maken van onze diensten met een account op uw naam, alle nodige rechten heeft betreffende de inhoud waarvoor u onze diensten gebruikt om die inhoud op te slaan, te publiceren en/of over te dragen en dat daarom de rechten van een derde partij, geen wettelijke bepalingen en geen bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, vooral de bepalingen beschreven in clausule 10.3, worden geschonden. In het geval dat uzelf niet de eigenaar bent en de rechten heeft over de inhoud die u heeft gepost, dan garandeert u dat alle rechten, licenties, overeenkomsten, toestemmingen en dergelijke zijn overgedragen aan u. In het geval dat u een of alle van deze garanties schendt, stelt u ons vrij van verantwoordelijkheid tegenover een derde partij in overeenkomst met clausule 15 en stelt u ons geheel schadeloos.
  5. GOODBEANS is gemachtigd om inhoud op te slaan en het door te sturen naar derde partijen wanneer de wet ons hiertoe verplicht of wanneer in goed overleg besloten wordt dat zulke maatregelen zijn nodig en wettelijk toegestaan om (a) aan wettelijke verplichtingen te voldoen of om te reageren op een officieel bevel, (b) deze Algemene Voorwaarden na te leven, (c) te reageren op claims van inbreuk door derden of (d) rechten, eigendom of persoonlijke veiligheid van GOODBEANS, haar gebruikers of het publiek te beschermen en te verdedigen.
 12. Referentie voor overtredingen
  1. GOODBEANS respecteert het intellectuele eigendom van anderen en vraagt haar gebruikers om hetzelfde te doen.
  2. Wanneer u het gevoel heeft dat uw auteursrechten worden geschonden door de inhoud van een ander lid of gebruiker die gebruik maken van de diensten van www.oloko.nl voor het opslaan, publiceren of overdragen van hun inhoud, stel ons hier dan alstublieft van op de hoogte en verschaf ons de volgende informatie:
   1. een beschrijving van het werk dat beschermd is met auteursrecht en dat naar uw mening geschonden is;
   2. een beschrijving waar het materiaal dat geschonden is, gevonden kan worden;
   3. een elektronische of handgeschreven handtekening van de persoon die gemachtigd is op te treden voor de rechthebbende;
   4. uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
   5. uw verklaring dat u te goeder trouw meent dat de vermeende schending is niet toegestaan door de eigenaar van de auteursechten, zijn gemachtigden of de wet;
   6. een officiële verklaring van u dat bovenstaande informatie naar waarheid is ingevuld en dat u de eigenaar van de auteursrechten bent of dat u gemachtigd bent op te treden voor de rechthebbende.
 13. Gegevensbescherming
  1. U kunt gedetailleerde informatie over het thema gegevensbescherming vinden in onze verklaring Gegevensbescherming. Dit document kunt u inzien op: www.oloko.nl/legal-information/data-protection.html.
 14. Aansprakelijkheid en beperking van aansprakelijkheid
  1. Schadeclaims tegen GOODBEANS worden, afhankelijk van een wettelijke basis, afgewezen, tenzij GOODBEANS, haar wettelijke vertegenwoordigers of ondersteunde personen met opzet of grove nalatigheid gehandeld hebben. In het geval van lichte nalatigheid, zal GOODBEANS alleen aansprakelijk zijn wanneer een contractuele verplichting essentieel om te voldoen aan contractuele doeleinden wordt geschonden door GOODBEANS, haar wettelijke vertegenwoordigers of leidinggevend personeel of ondersteunende personen. In dit geval zal de schadeclaim beperkt worden tot voorzienbare, contractueel typische schade.
  2. De voorgaande beperkingen van de aansprakelijkheid zijn toepasbaar op schadeclaims van schade aan leven, lichaam, gezondheid, veronderstelling van een garantie of het kwaadwillig verzwijgen van gebreken door GOODBEANS.
  3. Schadeclaims tegen GOODBEANS verjaren na een periode van 12 maanden na ontstaan van de klacht, behalve wanneer zij ontstaan uit onwettige of opzettelijke handelingen.
  4. Wanneer aansprakelijkheid van GOODBEANS uitgesloten is, geldt dit ook voor aan GOODBEANS verbonden ondernemingen, evenals de persoonlijke aansprakelijkheid van haar medewerkers, leidinggevend personeel, vertegenwoordigers en assistenten, partners en ondersteunende personen van GOODBEANS en/of de ondernemingen aan GOODBEANS verbonden.
 15. Vrijstelling van aansprakelijkheid
  1. U verklaart hiermee dat u GOODBEANS en met GOODBEANS verbonden ondernemingen evenals haar leidinggevenden, medewerkers, vertegenwoordigers en assistenten, partners en ondersteunende personen van GOODBEANS en/of ondernemingen verbonden aan GOODBEANS, schadeloos stelt of vrijwaart van claims of aanspraken van welke aard dan ook, die door derde partijen naar aanleiding van of voortvloeiend uit de inhoud die u opslaat, publiceert en/of overdraagt via de diensten van GOODBEANS of schadeclaims die tegen u gemaakt worden omdat u van onze diensten gebruik maakt of vanwege schendingen van deze Algemene Voorwaarden van derden door u. Dit omvat ook redelijke advocaatkosten en gerechtelijke kosten.
 16. Handelsmerken en eigendomsrechten van GOODBEANS
  1. U erkent dat alle rechten van de diensten van GOODBEANS en haar merken: ‘GOODBEANS’, ‘Oloko’ en ‘Panfu’ eveneens als iedere handelsmerk, patent, (intellectueel) eigendom, licentierechten, andere rechten of vergelijkbare wettelijke posities in relatie tot deze uitsluitend aan GOODBEANS toe te behoren.
  2. Alle rechten op programma’s, diensten, procedures, software, technologieën, merknamen, handelsmerken, uitvindingen en materialen horende bij GOODBEANS zijn exclusief het eigendom van GOODBEANS. GOODBEANS is de eigenaar van alle gebruikersrechten van de bovenstaande rechten. Het gebruik van alle programma’s en inhoud in deze programma’s, materialen evenals merken en handelsmerken is exclusief toegestaan voor de doeleinden beschreven in deze Algemene Voorwaarden. Elke vorm van duplicatie van de programma’s, diensten, procedures, software, technologieën, merknamen, handelsmerken, uitvindingen en materialen die eigendom zijn van GOODBEANS is verboden, tenzij u uitdrukkelijk via GOODBEANS hier toestemming voor heeft gekregen.
  3. Oloko is een geregistreerd handelsmerk van GOODBEANS GmbH, registreerd in vele landen ter wereld.
 17. Geldig recht, plaats van recht. Bevoegdheid, overige
  1. Er geldt Duits recht, met uitzondering van de kooprechten van de Verenigde Naties.
  2. De plek van prestaties en de enige plek van rechtsmacht, voor zover wettelijk mogelijk, is Berlijn.
  3. Er bestaan geen mondelinge overeenkomsten. Een zakelijke relatie of elke andere wettelijke relatie naast de in deze Algemene Voorwaarden geregelde gebruikersovereenkomst, bestaat niet binnen onze diensten. Veranderingen in de contractuele voorwaarden moeten in tekstvorm plaatsvinden. Dit is ook van toepassing op de opheffing of verandering van deze clausule.
  4. Wanneer bepaalde voorwaarden van het contract ongeldig worden, gedeeltelijk of geheel, dan zullen de andere gedeelten ongewijzigd en geldig blijven. In het geval van zo’n ongeldigheid, zullen de contractuele partners de ineffectieve gedeeltes vervangen door wettelijke geldige en effectieve regelingen, die overeenkomen, in zoverre als mogelijk is, met het bedoelde economische doel van de gedeeltes die vervangen worden. Dit geldt ook voor gevallen waarvoor geen regulatie bestaat.
  5. GOODBEANS heeft het recht om diensten van een derde partij in te schakelen evenals ondersteunende personen die een gedeelte van of het gehele dienstenspectrum overnemen, zolang dit niet nadelig is voor de klant.
  6. Wanneer bepaalde voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden of van het contract ongeldig of incompleet worden, dan zal dit geen effect hebben op de geldigheid van de resterende Algemene Voorwaarden en het contract. In zoverre dat de voorwaarden geen deel uit maken van het contract of in zoverre dat zij ineffectief zijn, zal de inhoud van het contract in overeenstemming met de wet worden vastgesteld.
  7. Deze overeenkomst is vastgesteld door de wetten van de federale republiek Duitsland, met uitsluiting van het Duitse conflictrecht.
  8. Bij het afsluiten van het contract heeft de klant de mogelijkheid om gebruik te maken van de contractuele voorzieningen die tot zijn beschikking staan, inclusief de Algemene Voorwaarden en ze op te slaan in reproduceerbare vorm.
  9. Verantwoordelijkheid voor Oloko ligt bij GOODBEANS GmbH, Winsstraße 62/63, 10405 Berlijn, vertegenwoordigd door haar directeuren Verena Delius en Moritz Hohl.
  10. GOODBEANS GmbH is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder Duits recht, ingeschreven bij de rechtbank van Charlottenburg – Registratie Hof HRB 110809 B.

 

 

 
 
Naar boven